Skip to main content


„ЕЛЕКТРОСФЕРА” ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0107-C01 от 18.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване на иновативен продукт в направление ИКТ и информатика“.
Предмет на проектното предложение е разработката на “инбедид” софтуер за иновативен аудио интерфейс с допълнителна дигитализация за творческите индустрии (музикална индустрия и кино индустрия). Иновацията, предмет на проектното предложение, ще бъде разработена съвместно с Технически университет – гр. София като в края на проекта ще бъде разработена до ниво на технологична готовност TRL6. Иновативният продукт и настоящият проект попадат в приоритетно направление ИКТ и информатика от ИСИС и по-конкретно в под-направление „ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид софтуер“.
В рамките на разработката на иновативния продукт ще бъде създаден изцяло нов дигитален мрежов комуникационен протокол, осигуряващ некомпресиран, многоканален цифров аудиосигнал с ниска честота на заснемане през стандартна Ethernet мрежа и осигуряващ съвместимост с други дигитални мрежови комуникационни протоколи. Чрез Ethernet технологии, иновативният продукт ще се използва в приложения, при които голям брой аудио канали трябва да се предават на сравнително дълги разстояния или на много места.
Основните разходи, свързани с изпълнението на проекта и разработването на иновацията, са свързани с наемането на 15 квалифицирани експерта, които ще бъдат отговорни за разработката на иновацията, закупуване на материали и консумативи и използване на външни консултантски услуги, свързани с разработката на специални драйвъри.
Закупуването на материалите и консумативите, разработването на драйвърите и ангажирането на квалифицираните експерти ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 012 412.96 лв., от които 748 221.88 лв. безвъзмездна финансова помощ (635 988.62 лв. европейско и 112 233.26 лв. национално съфинансиране) и 264 191.08 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Основна цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и дейност на „Електросфера“ ЕООД, в партньорство с Технически университет – гр. София в тематична област “ИКТ и информатика”, направление “инбедид софтуер” от ИСИС, чрез разработването на продуктова иновация, а именно иновативен аудио интерфейс.

Специфични цели на проекта:

Разработване на иновативна в общоевропейски и световен мащаб продуктова иновация до етап TRL6;
Повишаване на иновационния капацитет и дейност на дружеството в партньорство с български университет;

Резултати:

В резултат от изпълнението на проекта кандидатът и партньорът ще повишат значително иновативния си капацитет.
Ще бъдат използвани консултантски услуги за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност във връзка с разработването на специални драйвъри за съвместимост на иновативния аудио интерфейс с продукти на други производители.
Ще бъде разработена продуктова иновация (иновативен аудио интерфейс) на шесто ниво на технологична готовност TRL 6, а именно технология (продукт), демонстрирана в релевантна среда.
След изпълнение на проекта партньорите ще разполагат с прототип на продукта, тестван в релевантна среда.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-1.005-0107-C01 „Разработване на иновативен продукт в направление ИКТ и информатика”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕЛЕКТРОСФЕРА ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Close Menu

© 2016 Antelope Audio. All Rights Reserved