Skip to main content

На основание чл. 50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. предоставяме тръжна документация за избор „избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка на материали и консумативи“

във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0107–C01 “Разработване на иновативен продукт в направление ИКТ и Информатика“
Пакетът с тръжни документи може да бъде изтеглен от тук.

Close Menu

© 2016 Antelope Audio. All Rights Reserved