Skip to main content

Next Gen EU
На 10.04.2023 г. „ЕЛЕКТРОСФЕРА“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Next GenerationEU №BG-RRP-3.004-0526-С01 “Технологична модернизация в предприятието”.

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ЕЛЕКТРОСФЕРА“ ЕООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Планиранoто за закупуване високотехнологично оборудване, а именно 1 бр. софтуер за интеграция на аудио и звукозаписни устройства ще допринесе за постигането на тези цели по следния начин:
1) Повишаване ефективността на производствените процеси – капацитетът на кандидата за производство на аудио и звукозаписни устройства ще се повиши значително, тъй като ще отпадне необходимостта от ръчни (посредством софтуерни специалисти) доработки, което ще доведе до безспорно повишаване на ефективността на производствения процес. Това ще се допълни и от факта, че ще е възможно пренасочването на софтуерни специалисти към други процеси, свързани с производствения процес.
2) Постигане по-висока производителност – по-високата производителност ще е налице както от повишаването на капацитета, така и от повишаването на ефективността на производствения процес. Ще се постигне повишено производство при по-кратко време за единица продукт, а това ще позволи по-висока производителност, възможност за утвърждаване на настоящите и навлизането на нови пазари.
3) Намаляване на производствените разходи – новият софтуер ще автоматизира времемък и скъп процес (поради ангажирането на много софтуерни специалисти), което ще доведе до намаляване на производствените разходи при повишен капацитет.
4) Оптимизиране на производствената верига – производствената верига ще се оптимизира, тъй като след въвеждане на новия софтуер процесите по доработка ще се осъществяват много по-бързо и автоматизирано, което ще съкрати целият производствен цикъл.

Обща стойност на проекта: 250 000.00 лв., от които 125 000.00 безвъзмездна финансова помощ европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

– цифровизация на производствения процес;
– разширяване на производствения капацитет;
– повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
– намаляване на производствените разходи;
– оптимизиране на производствената верига на „ЕЛЕКТРОСФЕРА“ ЕООД.


www.eufunds.bg

Проект BG-RRP-3.004-0526-С01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕЛЕКТРОСФЕРА“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Close Menu

© 2016 Antelope Audio. All Rights Reserved